Privacyverklaring en cookiepolicy

Deze privacyverklaring en cookiepolicy is van toepassing op de website www.dierenartshannekeupers.be. Dit is een website voor de diensten aangeboden door Dierenarts Hanne Keupers met praktijk te Van Groesbeekstraat 2, 3511 Kuringen en met ondernemingsnummer 0827.666.455 (hierna afgekort: “Dierenartspraktijk HK”).

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) wenst Dierenartspraktijk HK de gebruiker/klant te informeren over de verwerking van persoonsgegevens (zie “A. Privacyverklaring”). Daarnaast maakt de website gebruik van cookies. Meer informatie hierover is terug te vinden onder “B. Cookiepolicy”.

Het is sterk aangeraden om naast deze privacyverklaring en cookiepolicy ook de gebruiksvoorwaarden te raadplegen. Deze zijn eveneens op de website terug te vinden. Door een bezoek aan de website, of eender welk gebruik ervan, verklaart de gebruiker zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en cookiepolicy. Indien de gebruiker hier niet mee akkoord kan gaan, wordt er verzocht om geen verder gebruik te maken van deze website en/of de toepassingen.

A. Privacyverklaring

1. Algemene informatie

Het merendeel van de informatie op de website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. De website voorziet echter ook in contactgegevens en online communicatietoepassingen, die bij gebruik ervan wel persoonsgegevens vereisen. Daarnaast is er een link naar sociale media opgenomen (Facebook).Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de diensten dienen er in het kader van de gezondheidszorg van het dier eveneens persoonsgegevens te worden verstrekt. Deze opsomming is echter niet restrictief. Niet opgesomde en/of desgevallend nieuwe toepassingen vallen eveneens automatisch onder onderhavige privacyverklaring.

2. Hoe worden persoonsgegevens verzameld?

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren door Dierenartspraktijk HK worden ingezameld wanneer, niet limitatief:

– De gebruiker/klant het contactformulier invult en verzendt

– De gebruiker/klant het afsprakenplatform invult en verzendt

– De gebruiker/klant contact opneemt via de andere contactmogelijkheden zoals rechtstreeks per e-mailadres, telefoonnummer, adres (post).

– De gebruiker/klant met Dierenartspraktijk HK gelinkt is en/of berichten post op haar sociale media (Facebook) of via het bezoek aan de website.

– Persoonsgegevens via derden worden ontvangen, voor zover de gebruiker/klant hier diens toestemming voor heeft gegeven of in het kader van diergeneeskundige behandelingen (vb. doorverwijzing).

– Er gebruik wordt gemaakt van diergeneeskundige diensten geleverd door Dierenartspraktijk HK zoals onder andere: tijdens een consultatie, aankoop/bestelling dierenvoeding en/of medicatie.

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

In het kader van voorgaande kunnen o.a. volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Administratieve- en contactgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aanspreking, taalvoorkeur, desgevallend: onderwerp en vraagstelling. Dit om de gebruiker/klant correct te kunnen identificeren en te kunnen contacteren m.b.t. diens vraagstelling, de consultatie, gemaakte en/of gemiste afspraken, behandelingen, bestellingen, advies, (wan)betalingen etc.

– Rijksregisternummer: dit wordt enkel indien nodig verwerkt tijdens een consultatie en in het bijzonder bij de verplichte registratie van katten in de database van CatID en honden in de database van DogID.

– Geboortedatum en geboorteplaats: dit wordt enkel indien nodig verwerkt tijdens een consultatie en in het bijzonder bij betalingsproblemen voor het opmaken van een schuldbekentenis.

– Afspraakgegevens: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, diersoort, naam dier, datum afspraak, reden consultatie/probleem omschrijving, wijze waarop de afspraak werd geboekt (online, telefonisch, ter plaatse in praktijk). Voor het opmaken, opvolgen en correct verloop van de agendaplanning, vlot verloop van de consultatie en het versturen van eventuele herinneringen.

– Gegevens eigen aan het dier waarvan de gebruiker/klant de eigenaar is: diersoort, geslacht, naam, chipnummer/identificatienummer, herkomst, leeftijd, eigenschappen (vb. castratie), ziektebeeld, voeding, medicatie, anamnese, uitgevoerde behandelingen en (verdere) behandelingswijze, etc.

– Gegevens uitgewisseld met een andere instelling/specialist (vb. diergeneeskundige labo’s, orthopedisch chirurg): naam en voornaam eigenaar, adres, diersoort, naam dier, medische problematiek van het dier, resultaten en advies, etc. Voor het onderzoek en behandeling van het dier en het opmaken van de factuur voor de geleverde prestaties (vb. labo-onderzoek).

– Betalingswijze en bedrag. Indien van toepassing: bankrekeningnummer, bankinstelling, naam rekeninghouder.

– Indien van toepassing: factuurnummer, btwnummer

– Persoonsgegevens gerelateerd aan het sociale mediaprofiel waarmee de gebruiker/klant geconnecteerd is met Dierenartspraktijk HK en/of berichten post.

– Technische (vb. IP-adres) gegevens bij het gebruik van de website. Deze gegevens worden echter niet individueel maar op algemeen niveau verwerkt in statistieken/studies om de website te kunnen optimaliseren.

4. Bewaring en beveiliging van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden bewaard zolang Dierenartspraktijk HK er de gebruiker/klant effectief mee van dienst kan zijn conform dit privacybeleid of conform de wettelijk opgelegde termijnen. Doorgaans bedraagt dit 5 jaar na de laatste dienstverlening geleverd door Dierenartspraktijk HK tenzij een langere bewaarplicht vereist is of is toegestaan door de wetgeving. Bewaartermijnen kunnen eveneens worden verlengd i.k.v. een politioneel/ gerechtelijk onderzoek of bij een juridisch geschil. Na de bewaartermijn zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.Voor de beveiliging van de gegevens tracht Dierenartspraktijk HK alle realistische en tot haar mogelijkheden behorende technische en organisatorische maatregelen te treffen. Zo worden onder andere de persoonsgegevens beveiligd opgeslagen. Het aantal personen dat toegang heeft bij Dierenartspraktijk HK is beperkt tot de daartoe voorafgaand aangestelde personen en toegang wordt enkel genomen voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening.Dierenartspraktijk HK wenst ook te verduidelijken dat zij geen profilering toepast op de persoonsgegevens.

5. Doorgifte van gegevens en samenwerking met derden

Dierenartspraktijk HK zal in geen enkel geval de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens meedelen aan derden (vb. reclamedoeleinden) tenzij de klant/gebruiker daarvoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming voor geeft of tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diergeneeskundige dienstverlening. Dit is onder meer het geval bij laboratoriumonderzoeken, doorverwijzing naar een specialist, registratie in de database van CatID/DogID. Dierenartspraktijk HK wenst te benadrukken dat zij bij doorgifte van persoonsgegevens de principes van dataminimalisatie nastreeft.Dierenartspraktijk HK dient in bepaalde gevallen gegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties (vb. controle boekhoudkundig gerelateerde aspecten) of indien van toepassing i.k.v. een politionele/ gerechtelijke melding/onderzoek of i.k.v. een juridisch geschil.Voor haar werking kan Dierenartspraktijk HK eveneens een beroep doen op volgende derden, zijnde o.a.: hostingmaatschappij en mailingservice, leverancier afsprakentool/praktijkmanagementtool, boekhoudkantoor, desgevallend incassobureau/gerechtsdeurwaarder/advocatenkantoor, bankinstelling/afhandeling betalingstransactie (vb. payconiq), google analytics (websiteanalyse).Van verwerkers wordt verwacht dat zij de persoonsgegevens benaderen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 AVG/GDPR). Gegevens zullen niet gedeeld worden buiten de EU. Indien dit toch noodzakelijk zou blijken in het kader van de dienstverlening van Dierenartspraktijk HK dan wel door een van haar verwerkers zullen de noodzakelijke en wettelijke voorziene beschermingsmaatregelen worden getroffen.

6. Rechten van de gebruiker/klant m.b.t. diens persoonsgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke voor de hierboven weergegeven verzamelde persoonsgegevens in termen van de GDPR is: Dierenartspraktijk HK, in het bijzonder Dierenarts Hanne Keupers met ondernemingsnummer 0827.666.455 en met praktijk te Van Groesbeekstraat 2, 3511 Kuringen.Iedereen wiens persoonsgegevens door Dierenartspraktijk HK worden verwerkt kan diens eigen persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren, overdragen, beperken, zich tegen de verwerking verzetten of ze laten verwijderen (zonder de schending van bewaartermijnen) overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR).Degene wiens gegevens worden verwerkt stuurt hiertoe een aangetekend schrijven t.a.v. Dierenarts Hanne Keupers te Van Groesbeekstraat 2,3511 Kuringen ofwel een e-mail naar info(at)dierenartshannekeupers.be.Dit met informatie over het verzoek evenals een kopie van de ID-kaart. Dierenartspraktijk HK heeft het recht om bijkomende informatie in te winnen met betrekking tot het verzoek evenals de identiteit indien hierover onduidelijkheid of twijfels zouden bestaan. Indien het antwoord op het verzoek geen voldoening zou verschaffen en de gebruiker/klant meent dat diens rechten i.k.v. de verwerking van uw persoonsgegevens worden geschonden, kan zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit). Voor actuele contactgegevens zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

B. Cookiepolicy

1. Algemene informatie

Dierenartspraktijk HK wenst de bezoekers van haar website te informeren over het gebruik van cookies.Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden geplaatst. Ze bevatten informatie, zoals bv. de taalvoorkeur van de surfer, zodat die informatie niet opnieuw moet worden ingegeven bij een volgend bezoek. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat de websiteapplicatie (vb. afsprakentool) correct werkt. Als de gebruiker niet wil dat een website cookies plaatst, kan dit via de internetbrowser worden ingesteld. Mogelijks werken dan niet alle toepassingen optimaal.

2. Soorten cookies die gebruikt kunnen worden

Cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

– First party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

– Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

– Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn first party cookies.

– Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website worden bezocht, waar de computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van het surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op de interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

– Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur voorzien door de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

– Sessie cookies: Deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer het browserscherm wordt afgesloten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra de browser wordt afgesloten, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

3. Cookies gebruikt door de website van Dierenartspraktijk HK

3.1. Cookies gerelateerd aan Google Analytics.

Dit is een analysetool om inzichten te verwerven in het gebruik van de website en om deze website eventueel te kunnen optimaliseren in gebruik. Het betreft grotendeels statistische gegevens zoals vb. welk tijdstip van de dag de meeste bezoekers aanwezig zijn. De cookies zijn deels sessie cookies en deels permanent. Deze permanente cookies laten toe om een terugkerende gebruiker te herkennen.

3.2. Cookies gerelateerd aan Facebook

Deze zijn verbonden met de link die wordt aangeboden op de website en bestaan uit sessie cookies en uit permanente cookies. De bewaartermijn van deze laatste is ongeveer 2 jaar. Meer informatie over het gebruik van cookies door Facebook kan hier worden geraadpleegd: https://nl-nl.facebook.com/policies/cookies/

3.3. Cookies gerelateerd aan de afsprakentool en contactformulier.

Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de ingevoerde informatie doorheen de verschillende stappen tijdelijk wordt opgeslagen, zodat de gebruiker alle informatie kan invoeren en vervolgens het gehele formulier kan doorzenden. Dit zijn sessie cookies.

4. Cookies uitzetten

Zoals hierboven uiteengezet heeft het gebruik van cookies een bepaald nut. Er dient rekening te worden gehouden dat bij het uitschakelen ervan bepaalde grafische elementen niet meer mooi zullen verschijnen of bepaalde applicaties niet langer bruikbaar zijn of instellingen niet worden opgeslagen.Cookies kunnen via de browser worden uitgeschakeld. Dit kan als volgt:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

– Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

– Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

5. Links naar andere websites of applicaties

De website kan links bevatten naar andere sites en bronmateriaal.Dierenartspraktijk HK kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (AVG/GDPR) ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Dierenartspraktijk HK raadt daarom de gebruiker aan om dit zelf na te gaan door de privacyclausules op de websites te raadplegen.

6. Wijzigingen

Dierenartspraktijk HK reserveert het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Iedere aanpassing zal op de website gepubliceerd worden. Door gebruik te maken van de website is de gebruiker automatisch gebonden aan de voorwaarden van de (gewijzigde) privacyverklaring. Het verdient daarom de aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen. Deze versie werd laatst gewijzigd d.d. 20 mei 2019.

7. Contact

Bij vragen kan er contact worden opgenomen via de contactgegevens op deze website.