Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Dierenartspraktijk Hanne Keupers. Ze maken deel uit van iedere aanbieding, offerte of overeenkomst die betrekking heeft op iedere dienstverlening/behandeling, te leveren producten of diensten van welke aard ook, uitgevoerd door Dierenartspraktijk Hanne Keupers gevestigd te Van Groesbeekstraat 2, 3511 Kuringen (hierna “Dierenartspraktijk”), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Dierenartspraktijk: de dierenartspraktijk van zelfstandig dierenarts Hanne Keupers, inclusief de daar overige werkzame dierenartsen en/of de daar werkzame dierenartsassistenten en/of andere (hulp)personen, in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook, voor zover bevoegd tot het uitvoeren van de elders in deze algemene voorwaarden genoemde zaken, handelingen en/of het aangaan van overeenkomsten.

Cliënt: de (rechts)persoon, zijnde de Patiënteigenaar of baasje van het te behandelen (huis)dier/dieren of de persoon die in naam van de eigenaar optreedt, in wiens opdracht de Dierenartspraktijk de Behandelingsovereenkomst uitvoert.

Patiënt: het ter onderzoek/behandeling aangeboden (huis)dier/dieren, (huis)dier/dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten worden geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht en/of dierenvoeding/producten worden verstrekt.

Behandeling: het (laten) doen van onderzoeken, kleine ingrepen, operaties, het verstrekken en/of toedienen van medicijnen en/of vaccinaties alsmede het houden, huisvesten en verzorgen van de Patiënt en/of het verlenen van enige andere diensten waaronder inbegrepen het geven van adviezen en/of aanbieden van dierenvoeding/producten ten behoeve van de Patiënt.

Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de Dierenartspraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten/dierenvoeding/producten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen. Het betreft een overeenkomst conform het principe van een inspanningsverbintenis waarbij de Cliënt om een Behandeling verzoekt en de Dierenartspraktijk dit verzoek honoreert, dan wel het aanbod van de Dierenartspraktijk om een Behandeling te starten waarbij de Cliënt op welke wijze dan ook heeft aangegeven dit aanbod te (zullen) accepteren.

3. Behandelingsovereenkomst

3.1. De tussen de Dierenartspraktijk en de Cliënt gesloten Behandelingsovereenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartspraktijk tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen geneesmiddelen/dierenvoeding/producten. De Dierenartspraktijk heeft het recht om bij het uitvoeren van de (behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

3.2. De Dierenartspraktijk voert haar werkzaamheden uit naar haar beste vermogen en met de nodige zorg. De Cliënt kan erop vertrouwen dat de uitvoering steeds met een professionele kwaliteit gebeurt en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de sector.

3.3. De Behandelingsovereenkomst verplicht de Dierenartspraktijk uitsluitend tot het leveren van een behandeling met inachtneming van alle betrokken belangen. De Dierenartspraktijk is evenwel niet verplicht tot enige specifieke behandeling noch tot het leveren van enig vooraf bepaald en/of voorzien resultaat.

3.4. Met wensen van de Cliënt wordt rekening gehouden, tenzij dat naar oordeel van de behandelende dierenarts niet bijdraagt tot een optimaal behandelingsresultaat of deze wens leidt tot verstoring van de overige gang van zaken binnen de praktijk, dan wel in strijd is met wettelijke voorschriften.

3.5. De Dierenartspraktijk heeft het recht het uitvoeren van bepaalde opdrachten/verzoeken van de Cliënt te weigeren, bijvoorbeeld op grond van ernstige gewetensbezwaren. In welk geval partijen samen naar een oplossing zullen streven.

3.6. De Dierenartspraktijk behoudt een zekere keuzevrijheid in de uitvoering van de overeenkomst en het staat volledig vrij om hierbij gebruik te maken van de goederen en diensten van derde partijen en kan geheel naar eigen keuze de derde partij van haar voorkeur aanstellen.

3.7. De Dierenartspraktijk verklaart dat een behandeling van een Patiënt door een medewerker of ingehuurde kracht zonder of met een beperkte behandelingsbevoegdheid, in haar opdracht, onder haar verantwoordelijkheid en voor haar risico wordt uitgevoerd, ook indien de behandeling bij haar afwezigheid plaatsvindt.

3.8. De Cliënt is gebonden door een medewerkingsplicht. Indien de Dierenartspraktijk de overeenkomst niet kan uitvoeren ten gevolge van een gebrekkige medewerking door de Cliënt of Patiënt, heeft de Dierenartspraktijk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Cliënt in rekening te brengen.

3.9. De Cliënt moet aan de Dierenartspraktijk alle gegevens en informatie verstrekken die (met reden) noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Behandeling. De Cliënt is als enige verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verschafte gegevens. De Dierenartspraktijk is hierbij niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

3.10. De Dierenartspraktijk zal de Cliënt desgevraagd informatie verschaffen omtrent de uitvoering van de door haar verrichte behandelingen en de wijze waarop zij de opdracht heeft vervuld.

3.11. De Dierenartspraktijk is te allen tijde gerechtigd om een aan haar toevertrouwd dier dat acuut in ernstig lijden is geraakt zonder uitzicht op herstel, te euthanaseren, zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding jegens de Cliënt of eventuele andere rechthebbende. Wel zal de Dierenartspraktijk de Cliënt vooraf informeren over de ontstane situatie en zoveel mogelijk trachten te handelen in onderling overleg.

3.12. Indien de Patiënt tijdens de behandeling in de Dierenartspraktijk overlijdt of wordt ge-euthanaseerd zal, tenzij anders overeengekomen, de Dierenartspraktijk op rekening van de eigenaar zorg dragen voor afvoer van het stoffelijk overschot. De Cliënt zal worden gewezen op de mogelijkheid van crematie of begrafenis tenzij omstandigheden dat onmogelijk maken. De kosten van de crematie/begrafenis alsmede eventuele bewaar- en vervoerskosten komen voor rekening van de Cliënt.

3.13. Het is de Cliënt niet toegestaan andere ruimten van de Dierenartspraktijk dan de wachtkamer te betreden zonder voorafgaande expliciete toestemming van de dierenarts of diens aangestelden. De Dierenartspraktijk behoudt te allen tijde het recht om de volledige toegang tot de praktijk te ontzeggen.

3.14. Indien de behandeling van de Patiënt daartoe aanleiding geeft, heeft de Dierenartspraktijk het recht om aan eenieder, zo nodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de locatie waar de behandeling plaatsvindt te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die de dierenarts of diens aangestelden noodzakelijk acht voor de behandeling.

3.15. De Dierenartspraktijk kan stellen dat er vooraf door de Cliënt een akkoordverklaring getekend moet worden voor de te verrichten behandeling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. De Dierenartspraktijk is hierbij gerechtigd om bij deze akkoordverklaring het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs te vragen.

3.16. De Dierenartspraktijk behoudt te allen tijde het eigendom van alle voor de behandeling gebruikte hulpmiddelen, originele afschriften, patiëntenkaarten, laboratoriumuitslagen en alle andere bescheiden en andere informatiedragers zoals bv. Röntgenfoto’s die betrekking hebben op de Patiënt. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van de informatiedragers en/of andere bescheiden.

4. (Tussentijdse) beëindiging overeenkomst

4.1. De Behandelingsovereenkomst wordt tussentijds beëindigd door:

– Het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de Dierenartspraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of de Dierenartspraktijk in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zo nodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen. De Cliënt is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te verlenen.

– Het overlijden van de Patiënt.

– Een eenzijdige beslissing van de Dierenartspraktijk, indien deze van mening is dat van haar rederlijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat.

– Een eenzijdige beslissing van de Dierenartspraktijk indien het vertrouwen tussen de Dierenartspraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

4.2. Indien de Behandelingsovereenkomst op eenzijdig verzoek van de Dierenartspraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartspraktijk, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

4.3. Indien een overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zullen de gemaakte kosten en de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden lastens de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenartspraktijk.

5. Betalingsmodaliteiten

5.1. De Dierenartspraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens haar eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Alle prijzen zijn steeds in EURO en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.2. De Overeenkomst verplicht de Cliënt tot betaling conform de tarieven van de Dierenartspraktijk. Aan de Cliënt kan op verzoek vooraf een raming van de te verwachten kosten worden verstrekt. Aan deze raming kunnen in beginsel geen rechten worden ontleend daar het nadrukkelijk slechts een schatting betreft. Kostenramingen betreffen uitsluitend de specifiek voorziene behandeling en medicijnen. De kosten van eventuele nabehandelingen, bijkomende onvoorziene verblijfsduur en/of onverwachte dan wel al dan niet voorziene complicaties zijn nooit bij een afgesproken dan wel ingeschatte prijs inbegrepen en komen altijd volledig voor rekening van de Cliënt.

5.3. Bij een berekening van verblijfskosten aan de Cliënt gelden de dag van opname en de dag van ontslag (zijnde het afhalen van de Patiënt) als volledige verpleegdagen.

5.4. Indien een Behandelingsovereenkomst binnen 24 uur voor consultatie/behandeling, eenzijdig wordt geannuleerd door de Cliënt, kan de Cliënt gehouden worden alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden, waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend zijnde: alle kosten van de voor de behandeling reeds gereserveerde tijd, gereserveerde ruimtes en gereserveerde apparatuur.

5.5. Eenzelfde als omschreven in artikel 5.4. is van toepassing indien de Cliënt diens afspraak niet nakomt zonder voorafgaandelijke verwittiging en/of het veelvuldig (minstens 3x) verplaatsen van een reeds gemaakte afspraak.

5.6. Ook indien de behandeling onverhoopt niet of niet volledig het gewenste resultaat geeft, dienen de volledige kosten voor de gepleegde behandeling toch zonder enige korting te worden voldaan aangezien de aangegane overeenkomst altijd het karakter van een inspanningsverbintenis heeft.

5.7. Indien een verdere of nieuwe behandeling noodzakelijk blijkt vanwege het niet of niet volledige gewenste resultaat of complicaties dienen de volledige kosten, zonder korting, voor deze bijkomende of nieuwe behandeling te worden voldaan. (vb. Herplaatsen van losgeraakte hechtingen t.g.v. het gedrag van de Patiënt, …)

5.8. De door derden of door de Dierenartspraktijk reeds gemaakte kosten ten behoeve van de Patiënt of Cliënt, alsmede voor de behandelingen reeds speciaal bestelde goederen door derden dan wel door de Dierenartspraktijk, dienen te allen tijde door de Cliënt vergoed te worden.

5.9. Na afloop van de behandeling krijgt de Cliënt het bericht dat de Patiënt kan worden opgehaald. Indien de ophaling niet binnen de 2 dagen na dit bericht geschiedt, worden vanaf de 3e dag na voornoemde berichtgeving de navolgende verblijfkosten automatisch op 25 euro/dag gesteld. Daarnaast wordt vanaf de 5e dag na voornoemde berichtgeving de Cliënt geacht volmacht te hebben verleend aan de Dierenartspraktijk om de Patiënt te verkopen dan wel in een asiel/opvangcentrum te doen opnemen. De keuze voor verkoop dan wel opvang betreft een autonome beslissing van de Dierenartspraktijk. Per aangetekend schrijven aan, het bij de Dierenartspraktijk, laatst gekende adres zal de Cliënt hieraan worden herinnerd met de mededeling dat na het verstrijken van 7 werkdagen na dagtekening van het schrijven, de Dierenartspraktijk effectief tot verkoop of overdracht zal overgaan. De opbrengst van een eventuele verkoop zal in mindering worden gebracht met het totaal verschuldigde bedrag. De Cliënt blijft aansprakelijk om alle openstaande kosten ten aanzien van de Dierenartspraktijk te voldoen.

5.10. De betaling aan de Dierenartspraktijk is verschuldigd: contant onmiddellijk na beëindiging van de behandeling dan wel bij het afhalen van de Patiënt of de (bestelde) goederen.

5.11 Naar keuze van de Dierenartspraktijk kan worden ingestemd met betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Opmerkingen op facturatie dienen binnen de 8 dagen bekend gemaakt te worden. Na dit tijdstip worden geen klachten meer aangenomen.

5.12. Facturen zijn contant betaalbaar zonder korting binnen de 14 dagen. Indien de betaling niet volledig contant, binnen het aangegeven tijdstip gebeurt, zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bovendien zal de cliënt als forfaitaire schadevergoeding voor de schade veroorzaakt door het uitblijven van betalen, een vergoeding verschuldigd zijn waarvan het bedrag 10% op de verschuldigde som zal belopen, met minimum van 50 euro.

5.13. Niet tijdig betalen van een factuur maakt daarenboven alle openstaande bedragen en facturen onmiddellijk en integraal opeisbaar. Het laat de Dierenartspraktijk tevens toe om de dienstverlening op te schorten zolang de betaling niet is voldaan.

5.14. In uitzonderlijke en bijzondere gevallen kan naar keuze van de Dierenartspraktijk een afbetalingsregeling worden overeengekomen. Bij niet naleving zullen in een dergelijk geval alle openstaande bedragen en facturen onmiddellijk en integraal opeisbaar worden. Het laat de Dierenartspraktijk eveneens toe om de dienstverlening op te schorten zolang de afbetalingsregeling niet is voldaan, dan wel bij niet naleving ervan.

5.15. Indien tot invordering dient te worden overgegaan blijft de Cliënt gehouden tot een volledige vergoeding van alle (bijkomende) invorderingskosten die hieraan verbonden zijn, waaronder maar niet beperkt: intresten, gerechtskosten, kosten incassobureau …

5.16. De Cliënt is te allen tijde verplicht tot betalen en is aansprakelijk bij in gebreke blijven hiervan. Dit geldt derhalve ook in geval de kosten vallen onder de dekking van een door de Cliënt afgesloten verzekering of een door derden afgesloten verzekering ingeval van wettelijke aansprakelijkheid van een derde. Betaling door een verzekeraar of een derde heeft kwijting ten gevolge voor zover de waarde van die betaling overeenstemt met het bedrag van de vordering op de Cliënt.

6. Aansprakelijkheid

6.1. De Dierenartspraktijk is slechts aansprakelijk en/of kan er pas sprake zijn van een mogelijke wanprestatie indien dit het gevolg is van grove schuld of opzet. Van voorgaande is pas sprake indien de Cliënt dit, al dan niet middels een schriftelijke verklaring van een ter zake deskundige aannemelijk heeft weten te maken.

6.2. Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het leveren van diergeneeskundige adviezen en diensten/dierenvoeding/producten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade.

6.3. De Dierenartspraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts en/of de Dierenartspraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeesmiddelen door de Cliënt zelf en ter zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

6.4. De Dierenarts en/of Dierenartspraktijk is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit productiefouten en/of bijwerkingen van producten geleverd door derden. Tenzij deze fout(en) en/of bijwerking(en) openbaar zijn gemaakt door desbetreffende derde of rechtsgeldige instantie.

6.5. Indien de dierenarts en/of Dierenartspraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal/zullen zijn jegens de Cliënt dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

6.6. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

6.7. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan deze overeenkomst en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

6.8. De Cliënt vrijwaart de Dierenartspraktijk voor alle aanspraken van derden die het gevolg mochten zijn, direct of indirect, van de uitvoering van de overeenkomst.

6.9. Indien ingevolge de Behandelingsovereenkomst een diergeneeskundige keuring wordt uitgevoerd, dan gelden de volgende bepalingen, voor zover deze afwijken van de bepalingen in de voorgaande leden van dit artikel:

6.9.1 De keurende Dierenarts en/of de Dierenartspraktijk zijn niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende Dierenarts.

6.9.2. Ter zake de onder 6.9.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de Cliënt – binnen de daar genoemde kaders – een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartspraktijk; anderen dan de Cliënt kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op schadevergoeding ontlenen.

6.9.3. De aansprakelijkheid van de Dierenartspraktijk en/of de Dierenarts zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenarts en/of de Dierenartspraktijk wordt uitgekeerd.

6.9.4 Indien de Cliënt en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van de Patiënt ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartspraktijk binnen bekwame tijd schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een afschrift van deze melding aan de keurende Dierenarts en de Dierenartspraktijk.

6.9.5. Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of de invulling van het onderzoeksrapport is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de Belgische rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.

6.9.6. Indien de Cliënt niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige keuring en de artikelen 6.9.1 t/m 6.9.5 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.

6.9.7 De artikelen 6.9.1 t/m 6.9.6 zijn ook van toepassing indien de Cliënt het onderzoeksrapport niet ondertekent.

6.10 Indien de door de Cliënt verzochte dienstverlening van de Dierenartsenpraktijk betrekking heeft op de in- of uitvoer van dieren, waaronder maar niet beperkt tot het afgeven van (gezondheids)verklaringen, is de aansprakelijkheid van de Dierenartspraktijk uitgesloten. De Cliënt vrijwaart de Dierenartspraktijk in dat kader voor aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook.

6.11. De in artikel 6.10 bedoelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing als sprake is van opzet en/of grove schuld, waarvan in ieder geval ook sprake zal zijn wanneer de Dierenartspraktijk en/of de Dierenarts bewust zijn medewerking verleent aan illegale handel.

7. Overmacht

7.1. De Dierenartspraktijk is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de Dierenartspraktijk opgeschort.

7.2. Onder het begrip “Overmacht” als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan zoals onder andere ernstige storing in de praktijk, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij de Dierenartspraktijk als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in België, hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van gebruiker of toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van de Dierenartspraktijk.

7.3. Indien de Dierenartspraktijk bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde dienst/product het leverbaar deel afzonderlijk te factureren en is de Cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

8. Klachten

8.1. De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartspraktijk te verrichten prestatie, behandelingen en/of te leveren medicamenten/producten onverwijld na ontvangst of uitvoering te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten, behandelingen en/of goederen binnen 7 dagen nadat het gebrek en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden en/of had kunnen worden mondeling kenbaar te maken.

8.2. De mondelinge aanzegging waarvan sprake in artikel 8.1. Dient uiterlijk binnen 7 dagen door de Cliënt schriftelijk te worden bevestigd. Bij overschrijding van één dezer termijnen vervalt enige aansprakelijkheid jegens de Dierenartspraktijk en/of dierenarts terzake enig gebrek of onvolkomenheid.

8.3. Indien de Dierenartspraktijk de klacht over de behandeling, de prestatie en/of geleverde goederen gegrond acht, heeft de Dierenartspraktijk te allen tijde het recht om:

– Indien dat nog mogelijk is, de prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of;

– Indien mogelijk het gebrek alsnog weg te nemen dan welke een artikel of dienst te leveren dat zonder dit gebrek is of;

– Het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.

De keuze voor het toepassen van een der mogelijkheden evenals de keuze voor een bepaalde mogelijkheid is een autonome beslissing van de Dierenartspraktijk.

9. Wetenschappelijk onderzoek

9.1. De Dierenartspraktijk heeft het recht om (onderdelen van) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor wetenschappelijk en/of statistisch onderzoek, evenals in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De Dierenartspraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

10.Verzekering

10.1. De Dierenartspraktijk draagt er zorg voor dat zij beschikt over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

11. Toepasselijk recht

11.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voort mochten vloeien tussen de Dierenartspraktijk en de Cliënt is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

11.2. De rechtbank van het arrondissement waar de Dierenartspratijk is gevestigd, is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen tussen partijen, onverminderd de bevoegdheid van de Dierenarstpraltijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.